Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Accolmile Group sp. z o. o.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i przesyłek:
ul. Ryszarda Chomicza 3/6T
55-080 Nowa Wieś Wrocławska (koło Bielan Wrocławskich)
Telefon: +48 571 478 363
E-mail: biuro@accolmile.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem URL, prowadzony jest przez Accolmile Group sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. Ryszarda Chomicza 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, NIP: 8961601650, REGON: 388341074.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz zasady zawierania umów sprzedaży z Klientem za pośrednictwem sklepu.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – Accolmile Group sp. z o. o.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.
 3. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

§3 Zawarcie umowy

 1. Informacje o Produktach podane na stronie sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4 Prawa i obowiązki stron

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz ewentualnego kosztu dostawy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

§5 Prawo odstąpienia od umowy & zwroty

 1. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22^1 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§6 Reklamacje

 • 8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady
 • fizyczne lub prawne, Kupujący może:
 • 1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złoży sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
 • 2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 • 8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
 • w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
 • informacje o tym fakcie listownie na adres Ryszaeda Chomicza 3/6T, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska lub poprzez e-mail na adres biuro@accolmile.pl.
 • W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 • 8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Dane osobowe i RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia.

§8 Wysyłka towaru

 1. Koszty dostawy ponosi klient, chyba że wybrana forma dostawy mówi inaczej bądź kupujący skorzystał ze specjalngo kodu rabatowego na darmową dostawę.
 2. Maksymalny czas wysyłki towaru wynosi 48h, chociaż w 90% przypadków wynosi on 24h
 3. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające z realizacji umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami prawa polskiego.